Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија Скопје

Податоци од Годишното собрание

 

1. Ревидиран финансиски извештај за 2013 г.
2. Извештај за работењето на Друштвот за 2013 г.
3. Одлука за усвојување на годишна сметка на Уготур А.Д.-Скопје за 2013 г.
4. Одлука за одобрување на ревидиран финансиски извештај со мислење на овластен ревисор на Уготур А.Д.-Скопје за 2013 г.
5. Одлука за одобрување на извештајот за работењето на Друштвотто во 2013 г.
6. Одлука за распределување на чиста добивка за 2013 г.

7. Одлука за отповикување на член на Одбор на директори на Уготур А.Д.-Скопје
8. Одлука за избор на член на Одбор на директори на Уготур А.Д.-Скопје

9. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна и голема зделка за купопродажба на дел од објект
10. Одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна
11. Корегиран извештај за ангажман за уверување во постапка за одобрување на зделка со заинтересирана страна на Уготур А.Д.-Скопје
12. Одлука за намалување на основната главнина со намалување на номиналниот износ на акција

13. Одлука за одобрување и усвојување на работата на Службата за внатрешна ревизија за 2013 г
14. Одлука за усвојување на извештајот за работењето на Одборот на директори на Уготур А.Д.-Скопје за 2013 г.
15. Одлука за одобрување и усвојување на извештајот за работењето на Одборот на директори за 2013 г.
16. Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2013 г
 

Адреса:

УГОТУР А.Д. – Скопје
Ул. 16 Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје

Тел. 02/3287861

Факс. 02/3287863

Е-маил: ugotur.ad@hotmail.com / contact@ugotur.com.mk

Веб.       www.ugotur.com.mk

 

Developed by: Global-Net © 2010 UGOTUR. All rights reserved