Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија Скопје

Објави


РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ

Согласно член 401-а од З.Т.Д Акеционерското друштво „УГОТУР“ - СКОПЈЕ ги објавува резултатите од гласањето за Одлуките донесени на редовното годишно Собрание на Друптвото одржано на ден 11.05.2011г.

На седницата на акционерското Собрание од вкупно 866 160 акции со право на глас, присутни беа полномошноци на акционери со вкупрн број на акции со право на глас од 614 235 акции што претставува 70,91%.

На седницата се гласаше за следните одлуки :

1. Одлука за усвојување на годишна сметка на „Уготур“ АД Скопје за 2010 година.
Присутни полномошници ма акционерите гласаа „ЗА“ со 614 235 гласа, „ПРОТИВ“ немаше, „ВОЗДРЖАНИ“ немаше.

2. Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2010 година.
Присутните полномошници на акционерите поединечно за секој член се изјаснија за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори за 2010г. според што :

- за извршниот директор Благој Поповски, гласаа ЗА со 614 235 гласа;
- за членот Тодор Трпчевски, гласаа ЗА со 614 235 гласа;
- за членот Јован Гиновски, гласаа ЗА со 614 235 гласа;
- за членот Коста Трајановски, гласаа ЗА со 614 235 гласа;
- за членот Драгутин Трповски, гласаа ЗА со 614 235 гласа;
ПРОТИВ И ВОЗДРЖАНИ во поединечното гласање немаше.

3. Одлука за отповикување на членови на Одборот на директори
Присутните полномошници на акционери со 614 235 гласа ЗА, ПРОТИВ немаше, ВОЗДРЖАНИ немаше
ги отповика членовите на Одборот на директори на УГОТУР АД Скопје
- Тодор Трпчевски
- Јован Гиновски
- Коста Трајановски
- Драгутин Трповски
- Благој Поповски

4. Одлука за избор на нови членови на Одборот на директори на Уготур АД Скопје
Присутните полномошници на акционери поединечно се изјаснија за секој предложен член на Одборот на директори на Уготур АД Скопје според што :
- за Тодор Трпчевски, гласаа ЗА со 614 235 гласа;
- за Ѓуро Јовановски, гласаа ЗА со 614 235 гласа;
- за Коста Трајановски, гласаа ЗА со 614 235 гласа;
- за Благој Поповски, гласаа ЗА со 614 235 гласа;
- за членот Драгутин Трповски, како независен неизвршен член, гласаа ЗА со 614 235 гласа;

ПРОТИВ И ВОЗДРЖАНИ во поединечното гласање немаше.

5. Одлука за назначување овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2011 г.
За овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за деловната 2011г., присутните полномошници на акционерите го назначија Друштвото за ревизија „Б и Љ “ Боро и Љупчо доо Скопје, при што гласаа ЗА 614 235гласаа, ПРОТИВ И ВОЗДРЖАНИ немаше.

УГОТУР АД СКОПЈЕ

Извршен директор 

Адреса:

УГОТУР А.Д. – Скопје
Ул. 16 Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје

Тел. 02/3287861

Факс. 02/3287863

Е-маил: ugotur.ad@hotmail.com / contact@ugotur.com.mk

Веб.       www.ugotur.com.mk

 

Developed by: Global-Net © 2010 UGOTUR. All rights reserved