Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија Скопје

Објави


Врз основа на член 387, став 1, член 388 и 388 А од Законот за трговски друштва, Уготур А.Д. – Скопје свикува седница на Собрание на акционерите на Друштвото и за таа цел објавува:

ЈАВЕН ПОВИК
за свикување седница на Собрание
на Уготур А.Д. – Скопје

Седницата на Собранието на акционерите на Друштвото ќе се одржи на ден 21.09.2011 година (среда) со почеток во 12 часот, во просториите на Друштвото на ул. 16 Македонска бригада бр.18 – Скопје, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

Процедурален дел

  • Избор на претседавач
  • Избор на бројач на гласови

Работен дел

  • Донесување на одлука за отповикување на член на Одброт на директори
  • Донесување на одлука за избор на член на Одборот на директори
  • Одлучување за отповикување на членовите на Одборот на директори.
  • Одлучување за избор на членови на Одбор на директори.
  • Донесување Одлука за избор на овластен ревизор за 2011 г.

Собранието одлучува само по прашања кои се уредно ставени на дневен ред.
Вклучувањето на нови точки од дневниот ред може да се врши во рок од 8 дена од денот на објавувањето на јавниот повик од акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас.
Право на учество во работата на Собранието има секој акционер лично или од него овластено лице кое ќе го застапува на Собранието со писмено полномошно, кое се издава за сите акции и само за една седница на Собранието.
Акционерите кои што овластуваат полномошник за седницата на Собранието, треба задолжително да го известат Друштвото за даденото полномошно во писмена форма. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно, ќе се смета дека не го дал полномошното.
Материјалите по точките од дневниот ред може да се разгледаат во седиштето на Друштвото секој работен ден од 10 до 13 часот или да се најдат на официјалната интернет страна на Друштвото: www.ugotur.com.mk

*** ДОКУМЕНТ 1
*** ДОКУМЕНТ 2

 

Адреса:

УГОТУР А.Д. – Скопје
Ул. 16 Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје

Тел. 02/3287861

Факс. 02/3287863

Е-маил: ugotur.ad@hotmail.com / contact@ugotur.com.mk

Веб.       www.ugotur.com.mk

 

Developed by: Global-Net © 2010 UGOTUR. All rights reserved