Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија Скопје

Објави


Резултати од гласање

Согласно член 401-а од З.Т.Д. Акционерското друштво „Уготур“ - Скопје ги објавува резултатите од гласањето на Одлуките донесени на Собранието на Друштвото одржано на ден 21.09.2011 г.
На седницата на акционерското Собрание од вкупно 866 160 акции со право на глас, присатни беа полномошници од акционери со вкупен број на акции со право на глас од 614235 акции што претставува 70,91%

На седницата на Собранието се гласаше за следниве одлуки.

1. Одлука зза отповикување член на Одбор на директори на „Уготур“ А.Д. - Скопје.

Присатните полномошници на акционерите со 614 235 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ немаше, „ВОЗДРЖАНИ“ немаше, го отповика членот на Одборот на директори на „Уготур“ А.Д. - Скопје г-дин Јован Гиновски.

2. Одлука за избор на член на Одбор на Директори на „Уготур“ А.Д. - Скопје.

Присатните полномошници на акционерите со 614 235 гласа „ЗА“, „ПРОТИВ“ немаше, „ВОЗДРЖАНИ“ немаше, го избраа за член на Одборот на директори на „Уготур“ А.Д. - Скопје г-дин Ѓуро Јовановски

 

Адреса:

УГОТУР А.Д. – Скопје
Ул. 16 Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје

Тел. 02/3287861

Факс. 02/3287863

Е-маил: ugotur.ad@hotmail.com / contact@ugotur.com.mk

Веб.       www.ugotur.com.mk

 

Developed by: Global-Net © 2010 UGOTUR. All rights reserved