Акционерско друштво за организирана исхрана, угостителство и туризам, агенциско работење и трговија Скопје

Објави


Врз основа на член 384 и 385, став 2 од З.Т.Д. Одборот на директори на Уготур А.Д.-Скопје свикува

С О Б Р А Н И Е

На акционерите на Уготур А.Д.-Скопје за ден 09.05.2012 г.(среда) со почеток во 12 часот. Собранието Ќе се одржи во просториите на Друштвото во Скопје.

За Собранието се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

Процедурален дел

  • Избор на претседавач
  • Избор на верификациона комисија
  • Извештај на верификациона комисија

Работен дел

  1. Усвојување на записник од седницата на Собранието ОДУ бр. 295/2011 и ОДУ бр. 611/2011.
  2. Разгледување и усвојување на: годишна сметка, финансиски извештаи за работење на Друштвото во претходната година, извештај за работењето на Одборот на директори во 2011 г. и годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за 2011 г.
  3. Донесување Одлука за распоредување на чистата добивка.
  4. Донесување Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори.
  5. Донесување Одлука за избор на овластен ревизор за 2012 г.

*МАТЕРИЈАЛИ ЗА СОБРАНИЕ 2012

 

Адреса:

УГОТУР А.Д. – Скопје
Ул. 16 Македонска Бригада бр.18, 1000 Скопје

Тел. 02/3287861

Факс. 02/3287863

Е-маил: ugotur.ad@hotmail.com / contact@ugotur.com.mk

Веб.       www.ugotur.com.mk

 

Developed by: Global-Net © 2010 UGOTUR. All rights reserved